Stallingskosten en het retentierecht : wat een garagist lijden kan.

Tussen garagisten en cliënten kan er dikwijls onenigheid bestaan over stallingskosten die worden aangerekend door de garagist. Daaropvolgend kan er discussie bestaan over de vraag of de garagist dan de voertuigen mag bijhouden tot de factuur betreffende de stallingskosten is voldaan.

De casus: onbetaalde stallingskosten

Ik werd gecontacteerd door een garagist die in opdracht van een autohandelaar twee oudere voertuigen diende op te halen en te stallen in zijn garage om er vervolgens werken aan uit te voeren zodat de handelaar deze opnieuw zou kunnen verkopen.

Echter gaf de autohandelaar, na ophaling van de voertuigen door de garagist, geen concrete instructies mee wat met de voertuigen exact diende te gebeuren. Hij haalde de voertuigen ook niet onmiddellijk op.

De garagist factureerde op een gegeven moment de stallingskosten conform de tarieflijst van de Vlaamse Belastingdienst. Deze facturen werden door de autohandelaar niet betaald.

Toen deze uiteindelijk opnieuw om betreffende voertuigen kwam, weigerde de garagist deze af te geven gezien de facturen voor de stalling ervan niet waren voldaan.

De autohandelaar diende klacht in bij de politie, doch betaalde de facturen niet.

Uiteindelijk dagvaardde de garagist de autohandelaar in betaling van de facturen.

Argumentatie in rechte

De autohandelaar betwistte de vordering van de garagist op diverse rechtsgronden.

De autohandelaar meende vooreerst dat de burgerlijke procedure moest worden geschorst omdat hij een strafklacht had ingediend bij de politie.

Op basis van artikel 4 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering is het inderdaad zo dat de burgerlijke vordering die afzonderlijk van de strafvordering wordt ingesteld, wordt geschorst zolang er geen uitspraak is over de strafvordering.

De autohandelaar meende dus dat, omwille van de klacht bij de politie, de rechtbank geen uitspraak kon doen over de facturen voor de stallingskosten van de garagist ten opzichte van de autohandelaar.

Als raadsman van de garagist repliceerde ik dat voormeld artikel verkeerd  werd toegepast. Immers brengt een strafklacht bij de politie de strafvordering niet op gang zodat de burgerlijke procedure helemaal niet geschorst hoefde te worden.

Ten gronde argumenteerde de autohandelaar dat er tussen partijen helemaal geen overeenkomst was om stallingskosten aan te rekenen zodat de facturen werden geprotesteerd. Op basis daarvan stelde de autohandelaar ook dat de garagist de voertuigen onterecht achterhield.

Ik repliceerde dat er wel degelijk een rechtsgrond was voor de stallingskosten. De autohandelaar had aan de garagist immers expliciet gevraagd de voertuigen op te halen en te bewaren tot er nadere instructies zouden worden gegeven. Er is dus sprake van bewaargeving (artikel 1947 (oud) BW). Voorts waren de facturen voor de stallingskosten correct opgemaakt.

Beslissing rechtbank

Inzake de gevraagde schorsing van de procedure besliste de rechtbank vooreerst om deze niet toe te staan. Mijn standpunt werd gevolgd. Een klacht bij de politie volstaat dus niet om de strafvordering op gang te brengen.

Inzake de grond van de zaak oordeelde de rechtbank dat mijn cliënt terecht facturen had opgemaakt voor de stallingskosten van de in bewaring gehouden voertuigen. De rechtbank stelt letterlijk : ‘er kan niet worden verwacht dat een onderneming dit gratis doet’. De aangerekende eenheidsprijs conform de tarieflijst van de Vlaamse Belastingdienst wordt door de rechtbank ook aanvaard.

Ook het retentierecht dat door de garagist wordt ingeroepen, werd door de rechtbank aanvaard. De rechtbank stelde dat de autohandelaar naliet concrete instructies te geven aan de garagist waardoor de stallingskosten opliepen en de garagist dus bij gebreke aan betaling van de facturen gerechtigd was de voertuigen achter te houden.

Mijn cliënt kreeg dus over de volledige lijn gelijk. De tegenpartij werd veroordeeld tot betaling van de openstaande facturen, méér intresten en kosten.

Moraal van het verhaal

Volgende punten kunnen worden onthouden uit deze casus :

  • Een strafklacht bij de politie doet de strafvordering niet ontstaan.
  • Stallingskosten kunnen worden aangerekend op basis van de rechtsgrond bewaargeving.
  • Een garagist kan voertuigen in retentie houden op basis van niet-betaalde maar terecht opgemaakte facturen.

Om dergelijke discussies te vermijden verdient het aanbeveling in de algemene voorwaarden duidelijk aan te geven of en wanneer stallingskosten worden aangerekend en aan welk tarief.

Wordt u geconfronteerd met dergelijke problemen, contacteer mij!

stallingskosten en retentierecht