Beperkte administratieve onderbreking in verblijftitels geen beletsel voor toekenning Belgische Nationaliteit.

Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan u als vreemdeling de Belgische Nationaliteit aanvragen bij de gemeentelijke of stadsdiensten van uw woonplaats. De gemeente/stad gaat na of de aanvraag volledig is en stuurt deze voor advies door naar het bevoegde Openbaar Ministerie. Indien het advies van het Openbaar Ministerie negatief is, wordt de nationaliteitsaanvraag geweigerd. Tegen deze aanvraag kan binnen de 15 dagen beroep worden aangetekend. Dit beroep wordt vervolgens behandeld door de bevoegde Familierechtbank.

Één van de veel voorkomende negatieve adviezen van het Openbaar Ministerie betreft een lacune in het noodzakelijke ononderbroken verblijf gedurende een termijn van vijf jaar voorafgaand aan de nationaliteitsaanvraag.

In een concreet geschil waarvoor ik een cliënte diende bij te staan, werd zo’n negatief advies afgeleverd. Er werd echter met succes beroep aangetekend.

De casus

Mijn cliënt bekwam vooreerst een F-kaart ingevolge een procedure gezinshereniging met een Belgische vrouw. Zijn F-kaart was geldig van 26 augustus 2014 tot 26 augustus 2019.  Mijn cliënt wist echter niet dat hij voorafgaand aan het verstrijken van zijn F-kaart een nieuwe aanvraag diende in te dienen om een duurzaam verblijfsrecht te bekomen.

Dit werd slechts aangevraagd op 11 september 2019, dus na het verstrijken van de F-kaart. Strikt gezien verbleef cliënt dus gedurende een aantal dagen in de 'illegaliteit'. Cliënt werd in de periode van 11 september 2019 tot 10 februari 2022 een bijlage 15 (een verblijfsdocument in afwachting van het afleveren van een verblijfsvergunning) afgegeven.

Op 12 februari 2020 ontving cliënt vervolgens een C-kaart (identiteitskaart voor vreemdelingen).

Op 24 februari 2021 deed cliënt een nationaliteitsaanvraag.

Niet veel later kwam volgende weigering van het Openbaar Ministerie :

U bent pas sedert 12 februari 2020 in ononderbroken wettelijk verblijf aangezien u pas op 11 september 2019 een aanvraag om machtiging tot vestiging had ingediend.

U voldoet derhalve niet aan de grondvoorwaarden tot het bekomen van de Belgische nationaliteit.

Tegen deze weigering werd beroep aangetekend.

Argumentatie in rechte

Het weigeringsmotief van het Openbaar Ministerie situeert zich in artikel 7bis van het Wetboek Nationaliteit dat bepaalt dat de vreemdeling pas de Belgische nationaliteit kan aanvragen op grond van een wettelijk verblijf dat voor een periode van vijf jaar ononderbroken dient te zijn op het ogenblik van het indienen van de nationaliteitsaanvraag én de onmiddellijk daaraan voorafgaande periode.

Evenwel bepaalt paragraaf drie van voormeld artikel dat het ononderbroken karakter van het verblijf niet wordt beïnvloed door tijdelijke afwezigheden van hoogstens zes maanden.

In de bijhorende omzendbrief van 8 maart 2013 wordt bovendien nog het volgend bepaald :

Van zodra bijgevolg de niet-tijdige hernieuwing van de verblijfstitel als zodanig geen invloed heeft op het verblijfsrecht dat aan de belanghebbende is toegekend, dient niet te worden besloten tot de afwezigheid van wettelijk verblijf in hoofde van laatstgenoemde.

In het geval van cliënt betrof het een administratieve ‘afwezigheid’ van amper 16 dagen waarbij echter kon worden bewezen dat cliënt steeds op dezelfde plaats was blijven wonen en werken.

Er werd aan de rechtbank dan ook gevraagd om de nationaliteit alsnog toe te kennen op basis van de afwijking in artikel 7, §3 Wetboek Nationaliteit.

Beslissing rechtbank

De Familierechtbank te Kortrijk volgde mijn argumentatie volledig en kende de Belgische Nationaliteit toe aan mijn cliënt. Het Openbaar Ministerie tekende geen beroep aan tegen deze beslissing waardoor het vonnis definitief werd.

Kern van de zaak is dat bij het weigeringsmotief inzake het (on)onderbroken karakter van het wettelijk verblijf altijd goed naar de feitelijke omstandigheden moet worden gekeken. Indien het werkelijk slechts om een administratieve afwezigheid van een aantal dagen/weken gaat én er kan worden bewezen dat de vreemdeling is blijven wonen en werken op dezelfde plaats, kan gebruik gemaakt worden van de uitzondering op basis van de tijdelijke afwezigheid.

Hebt u vragen rond de nationaliteitsaanvraag, de toekenning of weigering van uw Belgische Nationaliteit of andere specifieke zaken uit het vreemdelingenrecht, dan kan u mij gerust contacteren.

 

 

vreemdelingenrecht