De niet-conforme levering bij koop : de ene haard is de andere niet.

Een verkoper moet de zaak leveren die werd besteld door de koper. Indien dat niet het geval is, heeft de koper de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

In een vonnis van de Gentse Ondernemingsrechtbank werd mijn klant daaromtrent in het gelijk gesteld.

De casus: Niet conforme levering bij koop in de praktijk

Een schrijnwerker bestelde voor een klant waar hij interieurwerken uitvoerde een biogashaard. Het betrof niet zomaar een biogashaard. De eindklant wenste een biogashaard met een specifiek regelbaar vermogen. De biogashaard moest dus verschillende standen hebben.

De schrijnwerker ging daarnaar op zoek bij een gespecialiseerde firma en vond dit ook. Althans, dit werd toch zo beweerd. De schrijnwerker bestelde voormelde haard en betaaldz een voorschot.

De haard werd enige tijd later geleverd door de verkoper. De schrijnwerker installeerde de haard. Bijna onmiddellijk stelde de eindklant vast dat de haard niet regelbaar was zoals gewenst en besteld. De haard kon dus enkel op één, te hoge, stand draaien. De eindklant weigerde de haard. De schrijnwerker probeerde de haard terug te geven aan de verkoper, maar die weigerde onder het mom dat de schrijnwerker de haard voorbehoudsloos had ontvangen en dus de levering had aanvaard.

Er was bijgevolg discussie over de saldofactuur die volgens de verkoper niet of minstens niet tijdig betwist zou zijn geweest door de schrijnwerker.

Beslissing van de rechtbank over niet conforme levering bij koop

Artikel 1604 van het Oud Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verkoper aan de koper een zaak moet leveren die met de overeenkomst in overeenstemming is.

Overeenkomstig artikel 1641 Oud Burgerlijk Wetboek is de verkoper ook gehouden tot vrijwaring van de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt.

In voorkomend geval heeft de koper de keuze om de zaak terug te geven en de prijs te doen terugbetalen, ofwel de zaak te behouden en een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen.

De leveringsplicht van de verkoop

De leveringsverplichting van de verkoop houdt aldus in dat hij een zaak moet leveren die conform is aan de gekochte zaak en die vrij is van zichtbare gebreken. Door de aanvaarding van de levering erkent de koper dat de verkoper zijn leveringsplicht is nagekomen en dat de geleverde zaak conform is aan het gekochte en er geen zichtbare gebreken zijn.

In huidig geval was de rechtbank van oordeel dat de verkoper ten onrechte beweerde dat de schrijnwerker de gashaard zou hebben aanvaard en zo zou hebben verzaakt aan zijn recht om zich op de niet-conforme levering te beroepen.

Niet-conformiteit levering werd niet gemeld

Uit de stukken die voorlagen bleek dat de schrijnwerker de niet-conformiteit van het toestel niet kon vaststellen bij levering omdat de verkoper dit niet had gemeld. De schrijnwerker had aldus een toestel in ontvangst genomen waarvan hij uitging dat dit voldeed aan de bestelling.

Het was pas na plaatsing van het toestel en een eerste test dat werd vastgesteld dat het toestel niet regelbaar was.

Daarmee geconfronteerd diende de verkoper ook toe te geven dat een regelbaar toestel in dat type biogashaard blijkbaar niet meer werd gemaakt. Evident had de verkoper dit moeten melden vooraleer een ander toestel te leveren.

Oordeel rechter

De rechtbank oordeelde dus dat de schrijnwerker terecht de ontbinding vorderde van de overeenkomst met teruggave van het gestorte voorschot omwille de niet-conformiteit van levering bij de koop.

Moraal van het verhaal - Aanvaard niet zomaar de levering

Indien een koper zich op een niet-conforme levering wil beroepen, kan dit enkel indien hij het goed nog niet heeft aanvaard. Dit hangt uiteraard af van de specifieke omstandigheden van de zaak, maar als een gekocht goed niet beantwoordt aan hetgeen je hebt besteld is het zaak om zo snel mogelijk aan te kloppen bij de verkoper.

Word je zelf geconfronteerd met een goed dat niet in overeenstemming is met hetgeen werd besteld of met een koper die (onterecht) klaagt over een niet-conforme levering, contacteer mij gerust via de contactpagina of op het nummer 051 423 046.

Heeft de niet-conforme levering dezelfde instellingstermijn als een verborgen gebrek?

Een niet-conforme levering bij de koop is niet altijd hetzelfde als een verborgen gebrek. Echter is het verschil tussen beide omtrent het instellen van de vordering voor de rechtbank recentelijk zo goed als gelijkgesteld. Zo heeft op 6 januari 2022 het Hof van Cassatie overwogen dat ook - net als een verborgen gebrek - de vordering omtrent de niet-conforme levering zo spoedig mogelijk moet worden ingesteld.

Mogelijk zijn volgende blogberichten ook relevant:

Hoe een factuur protesteren?

De verborgen gebreken revisited

Hoe kort is de korte termijn bij verborgen gebreken?

 

De niet-conforme levering bij koop