Hoe een ingebrekestelling versturen ?

 

Als een contractspartij een wanprestatie levert, zoals het niet uitvoeren van de werken, dan moet je een ingebrekestelling versturen alvorens je die wanprestatie kan sanctioneren. Maar hoe doe je dit juist?

In deze blog geef ik enkele tips hoe je correct ingebrekestelling moet uitsturen. Wilt u snel hulp met het versturen van een ingebrekestelling? Dan kunt u ook rechtstreeks Advocatenkantoor Tim Dierynck in Lendelede contacteren.

Wat is een ingebrekestelling?

De ingebrekestelling wordt op dit moment niet wettelijk gedefinieerd. De wetgever heeft wel uitdrukkelijk bepaald dat het recht op schadevergoeding in principe een ingebrekestelling vereist (art. 1139, 1146 en 1153 (oud) Burgerlijk wetboek.

Er is wel een algemeen rechtsbeginsel dat een ingebrekestelling vereist is voor de toepassing van een sanctie wegens wanprestatie.

In het nieuw wetsvoorstel Verbintenissen wordt wel een definitie opgenomen van de ingebrekestelling :

“De ingebrekestelling is 1) de eenzijdige rechtshandeling waarbij de schuldeiser 2) duidelijk en ondubbelzinnig kennis geeft aan de schuldenaar van 3) zijn wil om de nakoming van diens verbintenis te eisen.”

De ingebrekestelling is dus de kennisgeving aan de contractspartij die moet presteren, dat kan een aannemer zijn, maar evengoed een cliënt/bouwheer die moet betalen.

Inhoud, vorm en bewijs van de ingebrekestelling


Het is essentieel om in de ingebrekestelling duidelijk en ondubbelzinnig aan de schuldenaar mee te delen dat hij zijn contractuele verbintenissen niet heeft vervuld. Het is belangrijk om zo precies mogelijk mee te delen welke contractuele verbintenissen niet of niet correct zijn uitgevoerd. Een louter verzoek om inlichtingen of duidelijkheid volstaat dus niet.

Het is evenwel niet vereist dat de termen ‘ingebrekestelling of aanmaning’ uitdrukkelijk worden vermeld. Enkel bij een minnelijke invordering dienen wel een aantal vermeldingen verplicht te worden opgenomen (zie Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument).

In principe is de ingebrekestelling niet aan enig formalisme onderworpen. Een akte van een deurwaarder of een aangetekende brief is dus niet wettelijk vereist, een ingebrekestelling zou soms zelfs mondeling kunnen, doch anderzijds zal er wel altijd een bewijs moeten worden geleverd van het verzenden van de ingebrekestelling. Bij een mondelinge ingebrekestelling is dit bijzonder moeilijk, zoniet onmogelijk.

Het is daarom best dat je een ingebrekestelling per aangetekende brief verstuurt, dan wel per email met lees – en ontvangstbevestiging.

Uitzonderingen op de vereiste van de ingebrekestelling

In sommige gevallen is een ingebrekestelling niet vereist :

Artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties bepaalt dat de schuldeiser van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht heeft op betaling van moratoire interesten als hij het verschuldigde bedrag niet op tijd heeft ontvangen.

Als de schuldenaar aan de schuldeiser te kennen heeft gegeven dat hij zijn verbintenissen niet wil nakomen.

  • Als de uitvoering van de verbintenis materieel onmogelijk is geworden.
  • Als een verbintenis om niet te doen, niet wordt nagekomen.
  • Bij een buitencontractuele aansprakelijkheid.

Er kan ook contractueel worden overeengekomen dat een ingebrekestelling niet noodzakelijk is.

Gevolgen van een ingebrekestelling

Het belangrijkste gevolg van een ingebrekestelling is zonder twijfel dat pas nadat een ingebrekestelling is verstuurd een sanctie wegens wanprestatie kan worden toegepast of toegekend.

Bij vertraging in de uitvoering van verbintenissen die bestaan uit de betaling van een bepaalde geldsom, heeft de ingebrekestelling tot gevolg dat de moratoire interesten beginnen te lopen.

De ingebrekestelling is dan, behoudens de hierboven vermelde uitzonderingen, héél dikwijls de start van een geschil of een juridische procedure. Het is dan ook essentieel om een ingebrekestelling tijdig, volledig en op de correcte manier uit te sturen.

Als u twijfels hebt over het versturen van een ingebrekestelling of u wordt zelf geconfronteerd met een ingebrekestelling kan u mijn advocatenkantoor contacteren voor méér uitleg en/of hulp.

De volgende blogposts kunnen u wellicht ook interesseren:

Hoe ingebrekestelling versturen onbetaalde factuur