De onredelijke opzeggingstermijn in contracten van onbepaalde duur

Heden ten dage is het ontzettend belangrijk om online te worden gevonden door het grote publiek. Essentieel daarvoor is een goed werkende website en facebookpagina die effectief is op vlak van leadgeneratie.

Als er echter gedurende een bepaalde periode geen leadgeneratie in werking is, kunnen er belangrijke leads ontbreken.

In een concreet geschil waarvoor ik een klant diende bij te staan, ontstond er een geschil met een marketingkantoor die van de ene dag op de andere haar prestaties had stopgezet.

De rechtbank diende onder andere een uitspraak te doen in hoeverre deze plotse stopzetting schade had veroorzaakt bij mijn klant.

De casus

Als raadsman van een start-up-onderneming werd ik vorig jaar gecontacteerd inzake een probleem met een marketingkantoor. Het marketingkantoor had mijn klant reeds op weg gezet voor de offline communicatie en zou dit ook gaan doen voor de online communicatie. Echter op een gegeven moment gooide het marketingkantoor de handdoek, dit omwille van ziekte van de zaakvoerder, in de ring.

Mijn klant bevond zich in de opstartfase en kon het allerminst appreciëren dat haar online marketing niet verder werd behartigd en dat er ook niet onmiddellijk een overdracht plaatsvond. Zo gingen er twee kostbare maanden verloren waarin er potentieel belangrijke leads, dus nieuwe klanten en omzet, konden worden gegenereerd.

Het marketingkantoor had nog een openstaande factuur voor reeds vóór de stopzetting geleverde prestaties. Mijn klant had schade geleden door de te korte opzegging van de overeenkomst.

Partijen kwamen niet tot een vergelijk waarna de rechtbank werd gevat.

Argumentatie in rechte

De hoofdvordering van het marketingkantoor werd in eerste instantie betwist. Immers, wat waren de voorafgaande prestaties waard indien er door de plotse stopzetting geen nuttig vervolg kwam.

Er werd ook een tegenvordering gesteld in betaling van schadevergoeding door de plotse stopzetting van de overeenkomst. De berekende schadevergoeding was een veelvoud van het nog verschuldigde factuurbedrag.

Het marketingkantoor verweerde zich door te stellen dat er geen sprake was van een te korte opzeggingstermijn, dat mijn klant geen schade had geleden en dat dit sowieso niet kon verhaald worden op het marketingkantoor gelet op een clausule in de algemene voorwaarden.

Beslissing rechtbank

De rechtbank besliste vooreerst dat de openstaande factuur nog moest worden betaald door mijn klant. De factuur was immers niet tijdig geprotesteerd. De prestaties op zich werden ook niet echt geproblematiseerd.

Interessanter waren de beschouwingen van de rechtbank over de tegenvordering van mijn klant.

De rechtbank stelde eerst dat de ziekte in hoofde van de zaakvoerder van het marketingkantoor geen overmacht uitmaakt in hoofde van het marketingkantoor. Men had immers ook personeel in dienst die de taak van de zaakvoerder had kunnen overnemen of verderzetten.

De rechtbank stelt daarnaast dat de overeenkomst tussen partijen er één was van onbepaalde duur. Dergelijke overeenkomsten kunnen steeds worden opgezegd, dit evenwel met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn. Wanneer dit niet gebeurt, dan moet de opzeggende partij de schade vergoeden die haar medecontractant lijdt wegens het niet respecteren van die verplichting. De rechtbank is van oordeel dat het marketingkantoor door plots de overeenkomst te beëindigen/op te zeggen zonder enige opzeggingstermijn een contractuele wanprestatie heeft geleverd die schade doet ontstaan in hoofde van mijn klant.

In de algemene voorwaarden van het marketingkantoor stond echter een exoneratieclausule. In die clausule werd gesteld dat men niet aansprakelijk was voor gelijk welke schade. Ik had aangehaald dat dergelijk beding nietig is, omdat dit elke zin en betekenis van een contract ontneemt. De rechtbank volgde mij daarin en verklaarde het beding dus nietig.

Laatste stap in de redenering was de schadebegroting. In tegenstelling tot wat ik concreet had becijferd inzake de potentieel gemiste leads, begrootte de rechtbank de schade (jammergenoeg) forfaitair.

Moraal van het verhaal

Volgende punten kunnen worden onthouden uit deze casus :

  • Ziekte of familiale redenen maken geen overmacht uit in hoofde van een zaakvoerder van een vennootschap met personeel.
  • Elke overeenkomst van onbepaalde duur kan worden opgezegd, mits inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn.
  • Als je deze verplichting niet respecteer, is er sprake van een contractuele wanprestatie die schadevergoeding doet ontstaan.

Wordt u geconfronteerd met dergelijke problemen, contacteer mij!

ondernemingsrecht