Gezinshereniging met broer, zus of ouders

De gezinshereniging met een derdelander die de broer, zus of ouder is van een Belg of unieburger die in België verblijft, is onderworpen aan strikte voorwaarden. Als niet voldaan wordt aan deze voorwaarden, wordt de aanvraag gezinshereniging geweigerd.

Hieronder vind je een echte casus van mijn advocatenkantoor, en zie je hoe dit in de praktijk kan verlopen. Ook worden enkele vaak gestelde vragen beantwoord over gezinshereniging in België.  

De casus: Gezinshereniging broer 

Ik word frequent geconsulteerd door in België legaal verblijvende vreemdelingen, die ondertussen Belg of unieburger zijn en die economisch actief zijn, met de vraag of en onder welke voorwaarden zij hun broer, zus of ouders naar België kunnen laten komen via de procedure gezinshereniging. 

In een concrete zaak werd ik gecontacteerd door een Marokkaanse man met de Spaanse nationaliteit die in België verbleef en werkte. De broer van mijn cliënt verbleef sinds eind 2019 bij mijn cliënt in België en werd, gezien hij illegaal was binnengekomen en illegaal in België verbleef, ook door hem onderhouden. Ook voor zijn komst naar hier ontving hij geld van mijn cliënt om in Marokko te kunnen overleven. 

De gezinshereniging tussen mijn cliënt en zijn broer werd aangevraagd op basis van artikel 47/1,2° van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet).

Het geschil: Weigering aanvraag gezinshereniging

Artikel 47/1,2° Vreemdelingenwet bepaalt dat ‘andere familieleden van een Unieburger’ gebruik kunnen maken van de procedure gezinshereniging. Één categorie van deze andere familieleden zijn ‘familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel uitmaken van het gezin van de burger van de Unie’

Bovendien mag je niet in aanmerking komen voor gezinshereniging als echtgenoot, gelijkgestelde partner, wettelijk partner, (stief)(klein)kind of (schoon)(groot)ouder van de Unieburger. Je moet een familielid zijn, maar er is in de wet geen beperking in de graad van verwantschap voorzien.

De Dienst Vreemdelingenzaken weigerde de aanvraag gezinshereniging op basis van het feit dat niet afdoende zou zijn bewezen dat de broer van mijn cliënt reeds in het land van herkomst, Marokko, ten laste was van mijn cliënt of deel uitmaakte van het gezin van mijn cliënt. 

Daarbij oordeelde de Dienst Vreemdelingenzaken ook dat niet afdoende werd aangetoond dat de broer van mijn cliënt onvermogend was in zijn land van herkomst voor zijn komst naar België.

Tegen deze weigering werd beroep aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwisting. Cliënt was vooreerst van oordeel dat wel voldoende was aangetoond dat zijn broer onvermogend was in Marokko. Er werden attesten voorgelegd van de Marokkaanse overheid waaruit bleek dat de broer van mijn cliënt geen belastingen betaalde in Marokko.

Voorts was cliënt van mening dat de geldsommen die hij had gestort voorafgaand aan de komst van zijn broer naar België wel degelijk aantoonden dat hij ten laste was. Bovendien bleek uit het feit dat zijn broer gedomicilieerd was bij hem en hij zijn broer onderhield sinds zijn komst naar België dat er sprake was van een voortgezette situatie.

De uitspraak: gezinshereniging geweigerd

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwierp het beroep als volgt :

  • De hoedanigheid van het ‘ten laste’ komend familielid vloeit voort uit een feitelijke situatie, die wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat het familielid materieel wordt gesteund door de Unieburger die gebruikt heeft gemaakt van zijn verkeersvrijheid en dit omdat hij of zij niet in zijn eigen basisbehoeften kan voorzien.
  • In een dergelijk geval moet het familielid wel degelijk bewijzen dat die afhankelijkheid al bestaat in het land van herkomst tot op het moment van de aanvraag.
  • Het land van herkomst is het land waar de derdelander verbleef toen hij verzocht om de Unieburger te begeleiden of zich bij hem te voegen, dit is niet noodzakelijk het land van nationaliteit.
  • Het attest van de Marokkaanse belastingdienst had betrekking op de situatie in 2020, toen de broer van mijn cliënt al in België was, zodat dit niet relevant is in de beoordeling van het ten laste zijn in het land van herkomst.
  • De geldstortingen door mijn cliënt zijn te beperkt, te onregelmatig en te weinig om aanvaard te worden als afdoende bewijs dat zijn broer te zijnen laste was.

Conclusie: De voorwaarden van gezinshereniging voor ouders, broers en zussen

Als je gebruik wil maken van de procedure gezinshereniging om ouders, broers en zussen naar België te halen is een tweeërlei bewijs nodig: 

1) er moet met voldoende bewijskrachtige stukken worden aangetoond dat het familielid onvermogend is in het thuisland.

2) Er moet worden aangetoond dat het familielid ten laste is in het land van herkomst. Dit kan enkel als er gedurende een zekere periode op regelmatige basis voldoende grote geldsommen worden gestort. 

Vaak gestelde vragen over gezinshereniging

Wat is gezinshereniging?

Gezinshereniging is een wettelijke regeling die aangeeft hoe je onder bepaalde voorwaarden een verblijfsrecht kunt krijgen in België als je hier familie hebt. Om gebruik te kunnen maken van de wettelijke regeling van gezinshereniging, moet er sprake zijn van een (familiale) band. 

Dit is bijvoorbeeld het geval als je de echtgenote, broer, zus of ouder bent van iemand met de Belgische nationaliteit die in België verblijft.

Wat is een gezinshereniging met een derdelander? 

In het kader van gezinshereniging word je als derdelander beschouwd als je geen onderdaan bent van een EU-land en ook niet van Liechtenstein, IJsland of Noorwegen. Als derdelander gelden er andere en striktere voorwaarden om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen.

Wat is de wachttijd op een visum gezinshereniging?

De wachttijd op een visum gezinshereniging kan oplopen tot 15 maanden  na de aanvraag ervan. Deze wachttijd  hangt vaak af van de complexiteit van de zaak. In principe neemt de Dienst Vreemdelingen Zaken (DVZ) een beslissing na  9 maanden. Echter, als daarvoor geldige redenen zijn, kan de DVZ deze termijn tweemaal verlengen met 3 maanden. De maximale behandelingstermijn bedraagt dus 15 maanden. 

Heb je nog vragen over gezinshereniging?  Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor en wij helpen je zo snel mogelijk! 

 

Gezinshereniging derdelander aanvragen geweigerd broer zus ouders familie