Gebruikersvoorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle door Advocaat Tim Dierynck uitgevoerde opdrachten en diensten, behoudens een geschreven andersluidende overeenkomst tussen Advocaat Tim Dierynck en de klant.
Telkens een klant op Advocaat Tim Dierynck beroep doet, wordt de klant geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden, te hebben ontvangen en te kennen.

 

2. Totstandkoming en uitvoering van het mandaat

Advocaat Tim Dierynck zal pas geacht worden een mandaat te vervullen op voorwaarde dat de opdracht duidelijk schriftelijk werd bevestigd en deze ook uitdrukkelijk door Advocaat Tim Dierynck schriftelijk werd aanvaard. Het louter doorsturen van een vraag of opdracht, brengt geen overeenkomst tot samenwerking teweeg. 

In elke hypothese, behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, zal geen enkel mandaat of opdracht uitwerking krijgen zolang een provisie of eerste onderdeel van een vaste prijs - afspraak, voor zover deze werd gevraagd, niet volledig werd betaald. Het kantoor draagt in deze tussenperiode ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. 

 

3. Informatie

Advocaat Tim Dierynck informeert de klant over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De klant geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat van Advocaat Tim Dierynck, alle nuttige informatie aan Advocaat Tim Dierynck. Alle nuttige stukken worden, indien mogelijk, bij aanvang van het dossier bezorgd aan Advocaat Tim Dierynck.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ons verstrekte gegevens, informatie en stukken. De klant zal Advocaat Tim Dierynck ook op de hoogte brengen van eventuele nieuwe feiten of omstandigheden, van welke aard ook, die verband houden met de uitvoering van de opdracht.

 

4. Beroep op derden

4.1. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de klant akkoord dat Advocaat Tim Dierynck, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke of gespecialiseerde opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, al dan niet binnen het kantoor, voor de uitvoering van zijn opdracht.

4.2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de klant de keuze daarvan aan Advocaat Tim Dierynck. De facturen worden daarna rechtstreeks overgemaakt aan de klant die deze rechtstreeks aan de derde betaalt.

4.3. Indien Advocaat Tim Dierynck het nodig acht, kan hij of zij een beroep doen op andere derden, zoals notarissen, (technisch) deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de klant. De facturen worden daarna rechtstreeks overgemaakt aan de klant die deze rechtstreeks aan de derde betaalt.

 

5. Kosten en ereloon

5.1. Bij aanvang van een dossier worden duidelijke afspraken gemaakt over het ereloon en kosten, en desgevallend de betalingsmodaliteiten, tussen Advocaat Tim Dierynck en de klant.  

De factuur (van het ereloon en gebeurlijk de kosten) worden verhoogd met BTW volgens het geldend tarief op datum van uitgifte van de factuur. Dit is op basis van het BTW – wetboek op heden 21 procent.

5.2. §1. Advocaat Tim Dierynck kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. 

Meestal wordt, bij afspraak van een vaste prijs, een eerste onderdeel van deze vaste prijs gefactureerd bij aanvang van de opdracht en het andere deel bij het einde van de opdracht. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende en schriftelijke afspraken, starten de prestaties van Advocaat Tim Dierynck pas nadat dit eerste onderdeel is betaald en ontvangen.

§2. Advocaat Tim Dierynck beschikt over de mogelijkheid om tussentijdse ereloonstaten op te stellen. Eventuele voorschotten zullen daarbij in mindering worden gebracht.

§3 Is het dossier beëindigd, dan ontvangt u een eindstaat. In de eindstaat van ereloon en kosten worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

5.4. Indien de klant niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot, de tussenstaat of de eindstaat moet hij deze staat binnen de veertien (14) dagen na ontvangst aangetekend en schriftelijk protesteren en de reden kenbaar maken waarom hij/zij niet akkoord gaat met de ereloonstaat.

Nadien wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard.

5.5. Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag aan de klant, zoals opgegeven op de factuur.

De wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is hierop van toepassing.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd aan een interestvoet van 10 procent per jaar vanaf diens uitgifte.

Elke laattijdige betaling door de klant verleent Advocaat Tim Dierynck tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van € 75.

Alle kosten verbonden aan het invorderen van de achterstallige factuurbedragen via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief de gerechtsdeurwaarder- en advocaatkosten, zullen worden doorgerekend aan de klant.

5.6. In geval van verzuim van betaling na vervaldag van de factuur, is Advocaat Tim Dierynck tevens gerechtigd zijn werkzaamheden onmiddellijk te staken totdat de klant volledig aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Advocaat Tim Dierynck kan leiden.

Dergelijke staking zal evenwel voorafgaandelijk en schriftelijk (per brief of e-mailbericht) aan de klant worden meegedeeld.

 

6. Derdengelden

6.1. Advocaat Tim Dierynck stort alle bedragen die hij voor zijn klant ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn klant. Indien Advocaat Tim Dierynck een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de klant van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

6.2. Advocaat Tim Dierynck mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de klant sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet evenwel geen afbreuk aan het recht van de klant om de ereloonstaten van Advocaat Tim Dierynck te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

6.3. Advocaat Tim Dierynck stort alle bedragen die hij van de klant ontvangt voor rekening van derden zo snel mogelijk door aan deze derden.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1. Advocaat Tim Dierynck levert een inspanningsverbintenis die hij naar best vermogen zal uitvoeren. Advocaat Tim Dierynck kan daarbij geen welbepaald resultaat garanderen.

7.2. Advocaat Tim Dierynck is verzekerd via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, bij Amlin Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899. (hierna ‘Verzekering’).

7.3. De beroepsaansprakelijkheid van Advocaat Tim Dierynck, is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt via de Verzekering. De klant vindt de hoger vermelde Verzekering aldus voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de bewezen schade die zij/hij lijdt ingevolge een beroepsfout van een advocaat van Advocaat Tim Dierynck, in alle gevallen en ongeacht het karakter van de fout, wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd.

Het verzekerde bedrag van de Verzekering biedt een waarborg van 2.500.000 euro per schadegeval.

7.4. Advocaat Tim Dierynck wijst elke aansprakelijkheid af, van welke aard ook, met betrekking tot adviezen en diensten die verstrekt worden door advocaten die geen deel uitmaken van het kantoor, deskundigen of elke andere leverancier van diensten waarop het kantoor eventueel een beroep zouden moeten doen in het raam van onze bijstand in uw dossier.

Advocaat Tim Dierynck kan gebeurlijk enkel aansprakelijk zijn voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit de aan ons kantoor verleende opdracht.

8. Beëindiging van de overeenkomst

8.1 Als het dossier wordt afgesloten, wordt de klant hiervan schriftelijk door Advocaat Tim Dierynck ingelicht. Na het afsluiten van het dossier, wordt het dossier gearchiveerd en vijf jaar bijgehouden vanaf de datum van de brief waarin wordt meegedeeld dat de overeenkomst wordt beëindigd. Na vijf jaar wordt het dossier vernietigd.

8.2 De klant kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door Advocaat Tim Dierynck daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Advocaat Tim Dierynck maakt zijn eindstaat van ereloon en kosten over aan de klant, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen  schadevergoeding vragen.

Op eerste verzoek zal Advocaat Tim Dierynck binnen een redelijke termijn aan de klant de stukken van het dossier terugbezorgen.

8.3 Advocaat Tim Dierynck kan ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de klant hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient Advocaat Tim Dierynck rekening te houden met de mogelijkheid voor de klant om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

9. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van elk ander recht.
Geschillen behoren tot exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Kortrijk, zonder afbreuk te doen aan bevoegde instanties bij de Orde van Vlaamse balies of de balie van Kortrijk.

Indien een of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
Kantoorrekening BE29 7360 5846 1964

Derdenrekening BE41 6301 3507 7310
BTW nr. BE 728.989.345