De invordering van schulden lastens de consument aan banden gelegd: een verwittigd ondernemer is er twee waard

Als aandachtig en zorgvuldig ondernemer zal u misschien al iets hebben horen waaien: de wetgever heeft een nieuwe wet ingevoerd inzake de invordering van schulden ten aanzien van consumenten. U hoeft zich niet nodeloos zorgen te maken, maar kordate actie is wel aangewezen. Met enkele kleine ingrepen bent u volledig mee. 

Invordering van schulden

Toepassingsgebied 'Schulden van de consument'

Met de wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX 'Schulden van de consument' in het Wetboek van economisch recht werd een wetgevend initiatief genomen om de invordering van schulden lastens consumenten aan banden te leggen.

Uit de titel van de Wet blijkt al dat het toepassingsgebied beperkt is tot invordering lastens consumenten (B2C dus). B2B wijzigt er niets aan de bestaande regelgeving. De wet is van toepassing op betalingsachterstanden van facturen die ontstaan na 1 september 2023.

Belangrijkste wijzigingen voor de ondernemer

De wetgever heeft een aantal wijzigingen ingevoerd om de consumenten te beschermen tegen overtollige intresten en kosten die gepaard gaan met achterstallige facturen.

De eerste wijziging is dat de eerste herinnering die moet worden verstuurd aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Dit alvorens, in een volgend stadium, een schadebeding die meestal wordt opgenomen in algemene voorwaarden, van toepassing kan zijn.

Het is dus van essentieel belang dat de eerste herinnering aan de voorwaarden voldoet. Indien dit niet het geval is, zal later geen schadebeding kunnen worden aangerekend.

Deze voorwaarden zijn :

 • De eerste herinnering mag pas worden verstuurd na de vervaldag van de factuur.
 • De consument moet 14 dagen tijd krijgen om de openstaande hoofdsom te voldoen.
 • In de eerste herinnering moet duidelijk het volgende worden vermeld :
  • De naam en het ondernemingsnummer van de schuldeiser.
  • Een beschrijving van het product of dienst dat de schuld heeft doen ontstaan.
  • Het openstaand saldo.
  • Het schadebeding dat zou kunnen worden toegepast indien niet tijdig wordt betaald.

De tweede grote aanpassing is dat de intresten en schadebedingen die in algemene voorwaarden wordt opgelegd, worden ingeperkt :

 • Bij een factuurbedrag van maximaal 150 euro, mag het schadebeding niet meer dan 20 euro bedragen.
 • Bij een factuurbedrag tussen 150,01 euro en 500 euro, mag het schadebeding niet meer dan 30 euro bedragen + 10% op schijf tussen 150,01 euro en 500 euro.
 • Bij een factuurbedrag van meer dan 500 euro, mag het schadebeding niet meer 65 euro bedragen + 5% op schijf boven de 500 euro, met een maximum van 2000 euro.

Schuldeisers kunnen dus geen roekeloze intresten en schadebedingen meer vragen waarbij schuldenaars nog dieper in de schulden geraken

Moraal van het verhaal

Het is belangrijk om de algemene voorwaarden en de eerste herinnering op punt te stellen om eventuele discussies bij de latere invordering te vermijden.

U kan uiteraard bij mij terecht om uw algemene voorwaarden en herinneringsbrief aan te passen. Voor dergelijke zaken wordt met een vaste prijs gewerkt.